Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESB-SERWIS sp z.o.o

dalej jako „ESB-SERWIS sp z.o.o”.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ESB-SERWIS sp z.o.o, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: biuro@esb.pl lub telefonicznie: 226540132

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

  1. w celach analitycznych, statystycznych,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  3. zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19,
  4. prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierającym ESB-SERWIS sp z.o.o w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ESB-SERWIS sp z.o.o.

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych.

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji tj. profilowaniu.

ESB-SERWIS sp z.o.o na stronie internetowej  http://esb.pl stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek indywidualnych informacji o użytkownikach strony internetowej i stosowany jest jedynie w celu zachowania parametrów nawigacyjnych oraz danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej  http://esb.pl co umożliwia prace nad jej optymalizacją. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies z dysku komputera lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z strony internetowej http://esb.pl

Strona internetowa zawiera odnośniki i linki do innych stron www dlatego ESB-SERWIS sp z.o.o nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu http://esb.pl użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu niezbędnym do zrealizowania celów przetwarzania oraz do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Projekty, w których bierzemy udział

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy: „ESB-serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 1 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „ESB-serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

cel projektu:Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

planowane efekty projektu:

* utrzymanie zatrudniania i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa wartość projektu ogółem: 41 912,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 41 912,85 PLN

Beneficjent: „ESB-serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością