Polityka Prywatności „ESB-SERWIS”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), od dnia 25.05.2018 roku zabezpieczamy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej zgodnie z nowymi i dotychczas obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie dane osobowe przetwarzamy z naszej strony internetowej?

Wszystkie dane, które użytkownik w naszym serwisie internetowym pozostawi lub udostępni.
Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu kontaktu z nami, co może nastąpić poprzez:

 • wypełnienie formularzy: „umówienia się na bezpłatną konsultację”, „testu poziomującego” czy „testu na inteligencję”, użytkownik przekazuje dane takie jak: imię, miasto, telefon; podanie adresu e-mail jest opcjonalne.
 • zapytanie skierowane poprzez adres e-mail, użytkownik przekazuje adres e-mail i decyduje jakie inne dane pozostawi,
 • telefonicznie, w przypadku gdy użytkownik oczekuje naszego ponownego kontaktu, od użytkownika zależy jakie pozostawi dane,

Podanie pełnych danych osobowych będzie konieczne w przypadku rejestracji (podjęcia kursu), w celu realizacji ewentualnych zamówień, może  być  także  niezbędne  w  celu  skorzystania  z  niektórych  promocji czy rabatów.
Dane osobowe takie adresy IP są zbierane również przez pliki cookie w celu m.in. personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach.

Kto jest administratorem danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownik ma prawo kontaktować się z administratorem danych osobowych:

adres: Warszawie, ul. Chłodna 64 e-mail: biuro@esb.pl

Mailing marketingowy

W przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali swoją chęć uczestnictwa w naszych  szkoleniach i podali prawdziwy  adres  mailowy oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, korzystamy z prawa do wysyłania wiadomości e-mailowych. E-mailing może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące  działalności naszego sklepu (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. życzenia). Może też zawierać treść przygotowaną przez naszych Partnerów Biznesowych.

Każda taka przesyłka zawiera także link, umożliwiający rezygnację z dalszego otrzymywania mailingu marketingowego, bez potrzeby likwidacji zarejestrowanego u nas konta.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkownika i okres przetwarzania?

Cele przetwarzania danych osobowych są następujące:

 1. przygotowanie umowy (czynności wstępne), zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a użytkownikiem, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług; art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik; do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,
 2. pomiary statystyczne marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora; do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
 3. marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich; Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda; do czasu wycofania zgody.

Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych, czyli prawa uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym uzyskania kopii danych,
 • sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych oraz prawo przesłania ich innemu administratorowi,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członka Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu użytkownika lub pracy użytkownika albo miejsce domniemanego naruszenia,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody.

Czy istnieje obowiązek przekazania danych?

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne jednak nieprzekazanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie na rzecz użytkownika.

Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?

Dane użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub jeżeli będzie to warunkowane inną podstawą prawną.

W jaki sposób są chronione dane osobowe?

Formularz wypełniany przez użytkownika na stronie www.esb.pl a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszego portalu jest zabezpieczony za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator zapewnia bieżącą aktualizację systemu operacyjnego i programu antywirusowego.

Nie gwarantujemy jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Bezpieczeństwo danych osobowych zależy również od działania użytkownika, w tym celu zalecamy:

 • niepozostawianie otwartego komputera, telefonu, tabletu, itp. w miejscu narażonym na dostęp osób trzecich,
 • przechowywanie wszelkich haseł do kont w bezpiecznym miejscu,
 • nie ujawnianie haseł osobom trzecim,
 • w przypadku wykorzystania hasła w sposób nieuprawniony lub innego zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych, należy natychmiast powiadomić Administratora danych o takiej sytuacji.

Polityka cookies

Czym są pliki cookies? Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika (odwiedzającego nasz serwis www.szybkiangielski.pl). Pliki cookies umożliwiają Serwisowi rozpoznawanie poprzednich preferencji Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Serwisie.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies? Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, w tym marketingowych, dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkowników, ułatwienia nawigacji po stronach oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

Z jakiego rodzaju plików cookies korzystamy?
– Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.
– Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, że Serwis może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Serwis staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.

Projekty, w których bierzemy udział

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy: „ESB-serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 1 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „ESB-serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

cel projektu:Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

planowane efekty projektu:

* utrzymanie zatrudniania i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa wartość projektu ogółem: 41 912,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 41 912,85 PLN

Beneficjent: „ESB-serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością